Algemene voorwaarden Goblin BV

 

 1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten van Goblin BV, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Mariettalei 6, KBO n° 0760.407.843 (hierna: ‘Goblin’), en dit met betrekking tot alle leveringen van diensten en/of goederen aan haar medecontractant (hierna, de ‘klant’). Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van de algemene (aankoop-) voorwaarden van de klant. Afwijkingen zijn slechts geldig en afdwingbaar ten aanzien van Goblin indien en voor zover door Goblin voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard, in welk geval deze algemene voorwaarden niettemin hun aanvullende werking behouden voor alle aspecten die niet exhaustief in de toepasselijke voorwaarden zijn geregeld.
 2. Aanbiedingen van Goblin zijn vrijblijvend en ten allen tijden herroepbaar voorafgaand aan de aanvaarding door de klant. Aanbiedingen worden door Goblin afgeleverd op basis van de gegevens verstrekt door de klant en gelden slechts voor zover die gegevens actueel, correct en volledig zijn. Goblin is niet gehouden om deze gegevens te controleren. Alle meerprijzen, kosten of schade veroorzaakt door verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens zijn ten laste van de klant.
 3. Een bestelling is bindend voor de klant. Een wijziging van een bestelling door de klant zal geacht worden een annulering ervan uit te maken, tenzij navolgend anders wordt overeengekomen. In geval van een annulering van een bestelling door de klant heeft Goblin recht op een schadevergoeding, die forfaitair begroot wordt op 30% van de overeengekomen prijs. Indien de levering van een dienst reeds een aanvang heeft genomen op het ogenblik van de annulering van de bestelling, heeft Goblin evenwel recht op de overeengekomen prijs pro rata de reeds geleverde dienst, verhoogd met een schadevergoeding, die forfaitair begroot wordt op 30% van de overeengekomen prijs voor de resterende diensten. Dit artikel geldt onverminderd het recht van Goblin om de uitvoering van de bestelling of een vergoeding van haar reële schade te vorderen.
 4. Prijzen gelden slechts voor de levering van de in de aanbieding uitdrukkelijk overeengekomen goederen en diensten. De levering van gewijzigde of aanvullende goederen of diensten, geeft recht op een meerprijs ten laste van de klant, aan de op dat ogenblik in de onderneming van Goblin geldende verkoopprijzen (goederen) en regieprijzen (diensten). Prijzen worden steeds geacht netto -prijzen te zijn, exclusief kosten en/of fiscale vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 5. Facturatie. Facturen worden betaald op de zetel van Goblin, binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de factuur. In geval van laattijdige betaling zal, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest op het openstaande factuurbedrag verschuldigd zijn, van dag tot dag berekend aan 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 250,00 EUR per factuur. Facturen worden op straffe van verval geprotesteerd binnen 8 dagen na factuurdatum.
 6. Levertermijnen. Levertermijnen zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen via de aanduiding “bindende levertermijn”, en lopen in elk geval slechts vanaf de dag dat Goblin in het bezit is gesteld van alle ondertekende contractdocumenten én de klant het desgevallend gevraagde voorschot heeft betaald én Goblin alle gegevens heeft ontvangen noodzakelijk voor de levering.
 7. Levering van goederen. De levering van goederen door Goblin gebeurt Ex Works. Het transport van goederen gebeurt steeds in naam en voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De klant inspecteert de geleverde goederen op het ogenblik van de levering. De klant aanvaardt een over -of onderlevering van goederen ten belope van 10% van het overeengekomen aantal zonder verhaal voor de klant. Goederen kunnen afwijken van het goedgekeurde staal in kleur, vorm en grootte, zonder verhaal voor de klant. De klant wordt eigenaar van een goed nadat Goblin de gefactureerde prijs (inclusief eventuele interesten en vergoedingen) heeft ontvangen. Het risico van een geleverd goed gaat over op de klant vanaf de levering van dat goed volgens de overeengekomen Incoterm.
 8. Levering van diensten. De klant is gebonden door de gegevens en/of aanvullende of gewijzigde opdrachten verstrekt door personen die namens de klant optreden, of de indruk wekken voor de klant op te treden, zonder dat Goblin dienaangaande een onderzoeksplicht heeft. Goblin behoudt zich het recht voor om beroep te doen op onderaannemers en/of subleveranciers.
 9. Gebreken. Zichtbare gebreken in de geleverde goederen of diensten dienen op straffe van verval per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Goblin binnen een termijn van 8 werkdagen volgend op de levering. Verborgen gebreken in de geleverde goederen of diensten dienen op straffe van verval per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Goblin binnen een termijn van 8 werkdagen volgend op dag waarop de klant het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze had moeten ontdekken. De rechtsvordering met betrekking tot zichtbare of verborgen gebreken dient bij gebrek aan minnelijke regeling op straffe van verval door de klant te worden ingesteld binnen een termijn van 90 dagen volgend op de melding ervan overeenkomstig deze bepaling en alleszins binnen een termijn van één jaar volgend op het tijdstip van de levering. Goblin zal tijdig gemelde gebreken, die haar toerekenbaar zijn, binnen een redelijke termijn remediëren via een herstel, een vervanging, een aanvullende levering of een ontbinding van de overeenkomst met terugbetaling van de prijs, naar redelijk gemotiveerde keuze van Goblin. Goblin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan goederen als gevolg van een oneigenlijk gebruik en/of een gebrekkig onderhoud, in geval van een aanpassing of een herstel door de klant of een derde en/of voor schade met een andere oorzaak dan een verborgen gebrek. Dit artikel laat relevante en toepasselijke bepalingen van dwingend recht onverlet.
 10. Aansprakelijkheid. Goblin is niet de fabrikant of de gespecialiseerde verkoper van een goed. Haar aansprakelijkheid voor schade als gevolg van laattijdige levering van, of verborgen gebreken in een goed, is beperkt tot driemaal de prijs van het betreffende goed. Goblin is diligent verzekerd voor de levering van diensten. Haar aansprakelijkheid voor verzekerde schade als gevolg van de levering van diensten is beperkt tot het verzekerde dekkingsbedrag en de klant doet afstand van vordering ten belope van het surplus. Haar aansprakelijkheid voor niet-verzekerde schade als gevolg van de geleverde diensten is beperkt tot driemaal de gefactureerde en betaalde prijs van de relevante dienst. Goblin is nooit aansprakelijkheid voor indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, penaliteiten, stilstand, opportuniteitskosten, personeelskosten, imagoschade, verlies van goodwill en verlies van data, tenzij Goblin voor deze schade verzekerd is en desgevallend slechts ten belope van het verzekerde dekkingsbedrag. Deze bepaling sluit de aansprakelijkheid van Goblin in geval van opzet of zware schuld van Goblin of haar aangestelden niet uit.  Dit artikel laat relevante en toepasselijke bepalingen van dwingend recht onverlet.
 11. Indien gewijzigde omstandigheden buiten de controle van Goblin, de uitvoering van één of meerdere verbintenissen van Goblin tijdelijk of definitief onmogelijk, moeilijker of economisch ongunstiger maakt, is Goblin naar keuze gerechtigd om de uitvoering van deze verbintenissen tijdelijk op te schorten, te beëindigen of aan te bieden aan een gewijzigde prijs, zonder dat Goblin aansprakelijkheid kan worden gesteld voor de daardoor veroorzaakte schade. De laattijdige levering van goederen of diensten door een leverancier van Goblin vormt overmacht in de zin van deze bepaling.
 12. Uitdrukkelijk ontbindend beding. Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij één of meerdere van haar verbintenissen uit hoofde van die overeenkomst schendt, en nalaat deze schending te remediëren binnen een termijn van 10 werkdagen volgend op een aangetekende ingebrekestelling daartoe.
 13. Indien een partij één of meerdere van haar verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst schendt, heeft de andere partij het recht om de uitvoering van haar eigen verbintenissen, die daarmee rechtstreeks verbonden zijn, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, totdat aan deze schending verholpen is, vermeerderd met een redelijke reorganisatietermijn. Een dergelijke schending laat evenwel de uitvoering van de overige verbintenissen van de andere partij onder de overeenkomst onverlet.
 14. Elektronisch contracteren. Partijen komen overeen dat (i) e-mails, (ii) elektronische handtekeningen die kwalificeren als een gewone, geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening onder de eIDAS Verordening (Verordening (EU) nr. 910/2014) of (ii) scans van de ondertekende handtekeningpagina van deze Overeenkomst bezorgd via e-mail in .pdf formaat, dezelfde bewijswaarde zullen hebben als een origineel papieren exemplaar met een handgeschreven handtekening.
 15. Nietigheid. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, blijven alle andere (deel-)bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. In dat geval verlenen partijen de bevoegde rechtsmacht de mogelijkheid om de nietige (deel-) bepaling te matigen tot een geldige en afdwingbare (deel-)bepaling die op zoveel als mogelijk de inhoud van de nietige (deel-)bepaling benadert.
 16. Recht en rechtbank. Het Belgische recht is van toepassing. De ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, is bevoegd.